Privacy Policy TiFire Morial BV

 Geüpdatet op 13 september 2023.

  1. Partijen & voorwerp

TiFire Morial BV (hierna de verwerkingsverantwoordelijke)

BTW: BE 0420.708.202

E-mail: info@tifire.be

Telefoon: +32 9 355 94 27

De verwerkingsverantwoordelijke stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.tifire.be (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Tifire Morial BV.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt TiFire Morial BV alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. TiFire verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt  in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens  en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR, hierna de Verordening).

TiFire Morial BV is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de Verwerker of de Onderaannemer). In voorkomend geval verbindt TiFire Morial BV zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet van de Verordening. 

 

  1. Verwerking van Persoonsgegevens
   Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door TiFire Morial BV in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam van TiFire Morial BV optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening Persoonsgegevens worden verwerkt door TiFire Morial BV met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:
  1. Doel van de verwerking van Persoonsgegevens
   Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:
  1. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van de Site
TiFire Morial BV de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
TiFire Morial BV verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in het privacybeleid.

 

  1. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met TiFire Morial BV. Elke overeenkomst die TiFire Morial BV en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door TiFire Morial BV, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

 

  1. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

  1. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van TiFire Morial BV voor zover adequate garanties worden geboden door de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met TiFire Morial BV voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen over het rechtstreekse gezag van TiFire Morial BV, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. TiFire Morial BV zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

  1. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot ‘Functionaris voor gegevensbescherming’ of ‘Data Protection Officer’ (hierna DPO): Tineke Fret

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering en naleving van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt als volgt contact opnemen met de DPO: info@tife.be

 

  1. Rechten van de Gebruikers 

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@tifire.be of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Warandelaan 1 A, 9230 Wetteren, België.

A. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert TiFire Morial BV het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie: 

  • de betrokken categorieën persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
  • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen, 
  • indien mogelijk de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld.
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de onverwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

 

B. Recht op rectificatie

TiFire Morial BV garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker. Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan TiFire Morial BV.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt. 

 

C. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen. 

 

D. Recht op beperking van verwerking

Als we uw persoonsgegevens alleen voor direct-marketingdoeleinden gebruiken en u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het onderliggende gerechtvaardigde belang van TiFire Morial BV, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in de mate dat we uw contactgegevens op onze interne zwarte lijst plaatsen, zodat we in de toekomst ongevraagd contact kunnen vermijden. Anders zullen uw persoonsgegevens worden gewist.

Merk op dat het mogelijk is dat we verplicht zijn om uw gegevens bij te houden tot op het einde van de bewaartermijnen en de bijbehorende verplichtingen die door de wetgever of de toezichthouder worden opgelegd. De bewaartermijnen en de bijbehorende verplichtingen kunnen ook voortvloeien uit de wetgeving van Slowakije. Daarna zullen de overeenstemmende gegevens worden gewist. 

E. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van TiFire Morial BV hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat TiFire Morial BV dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevens portabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

F. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door TiFire Morial BV. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal TiFire Morial BV geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectie doeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectie doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

 

G. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door TiFire Morial BV, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Klachten kunnen worden ingediend op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

10. Wijziging van het Privacybeleid 

TiFire Morial BV behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van TiFire Morial BV.

 

12. Contact 

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@tifire.be.